Ubytovací řád

1.

Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „ubytovacím lístku“ je mezi hostem a penzionem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených.

Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na „ubytovacím lístku“.

 

2.

Cena ubytování je splatná při sjednání ubytování a podpisu ubytovacího lístku, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti.

Užívání zařízení penzionu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.

Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude apartmán vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 

3.

Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky, nebo e-mailem.

Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

Při neohlášeném prodloužení pobytu si provozovatel vymiňuje právo, nabídnout jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, aby nebyly odcizeny a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v penzionu ubytovány. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu ve výši 1500,-Kč.

Host je povinen při odchodu a příchodu do penzionu uzamykat hlavní vchodové dveře.

V době od 22:00 hod do 07:00 hod je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

 

5.

Kouření v apartmánech  je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!! Povoleno je pouze na místech k tomu určených, tj. prostranství dvora.

V pokojích a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace a přemisťovat zařízení.

Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících a masážních strojků a vysoušečů vlasů. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, uzavřít okna a dveře a při ukončení pobytu odevzdat provozovateli klíč. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i jejich venkovních částech.

Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host v plném rozsahu a je povinen tyto ohlásit provozovateli.

 

6.

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav penzionu.

Provozovatel přijímá stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb a případné návrhy na zlepšení služeb.

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, Během týdenního pobytu se úklid v pokojích neprovádí. Při delším pobytu než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na požádání nebo dle dohody.

Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Penzion ve smyslu ust. § 434 odst. 1 Občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 

7.

Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.

Ubytovací lístek obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu (pasu) k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.